Stanovy občanského sdružení

V roce 2009 bylo založeno občanské sdružení Ekuřácký klub-Spolek příznivců ekouření. Jeho v podstatě jedinou činností bylo připomínkování tehdy vznikajícího tzv.Protikuřáckého zákona, který jako první právní norma v ČR definoval pojem elektronická cigareta. Koncem roku 2012 byl změněn název sdružení na Vapers Club - Česká asociace vapingu . O jeho stanovách, smyslu a konkrétních cílech lze diskutovat zde.

Moderátoři: Rebelka, Petrklíč, jajulda, Alexa, Petr794

Stanovy občanského sdružení

Příspěvekod Elboro Man » úte 05. úno 2013 5:15:15

Logo 1 - malé.jpg


Stanovy občanského sdružení

 Článek I.
 Název občanského sdružení: Vapers Club – Česká asociace vapingu

Adresa: K Mladíkovu 127, Jesenice u Prahy, 252 42.


 
Článek II. Právní postavení sdružení
1. Sdružení je neziskové, dobrovolné, nezávislé, sdružující členy (fyzické i právnické osoby) na základě společného zájmu a společných obecně prospěšných cílů.
2. Sdružení je právnickou osobou.


Článek III. Poslání občanského sdružení
 
Vapers Club – Česká asociace vapingu je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat fyzické i právnické osoby, které chtějí popularizovat elektronickou cigaretu( zkráceně e-cigaretu ) jako zdravější náhražku kouření, informovat veřejnost o jejích výhodách oproti kouření klasických cigaret, vyměňovat si zkušenosti s elektronickou cigaretou, hodnotit jednotlivé typy elektronických cigaret a hodnotit výrobce a prodejce elektronických cigaret co do kvality výrobků a služeb.

 Cíle a činnost sdružení

1. Zpopularizovat elektronickou cigaretu u široké veřejnosti
2. Z pozice uživatelů elektronických cigaret jednat s výrobci, dodavateli a distributory tohoto sortimentu
* o maximální informovanosti uživatelů elektronických cigaret (e-cigaret)
* o sjednocení názvosloví sortimentu e-cigaret tak, aby nedocházelo k matení pojmů a tím i zákazníků a uživatelů e-cigaret
3. Vytvořit potřebné podmínky pro komunikaci, vyjednávání a oponenturu s obchodními organizacemi a státními orgány s cílem zabránit regulacím a zbytečným omezením ve spojitosti s užíváním elektronických cigaret.
4. Informovat provozovatele pracovišť a prostředí, kde je zakázáno kouřit (např. kanceláře, nekuřácké restaurace, nemocnice, letecké společnosti, atd.), že používání e-cigarety neodporuje protikuřáckým zákonům a umožnit tak používání e-cigarety i v nekuřáckém prostředí.
5. Zasazovat se o zpracování nezávislých studií a testů, objektivně dokládajících prospěšnost užívání elektronických cigaret ve srovnání s cigaretami klasickými.
6. Vytvořit předpoklady pro seznamování, setkávání a pořádání akcí pro bývalé kuřáky, kteří zcela či zčásti přešli na používání elektronické cigarety.

Článek IV. Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a které se samy aktivně podílejí na jejich naplňování.
2.Členem sdružení mohou být právnické osoby - výrobci, prodejci a distributoři elektronických cigaret, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení, které se samy aktivně podílejí na jejich naplňování a které dodržují Etický kodex prodejce.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení. Výbor sdružení může také rozhodnout o zavedení a výši členských příspěvků. Členské příspěvky pro rok 2013 se stanovují ve výši 300,- Kč/rok pro člena – fyzickou osobu a 6.000,- Kč/rok pro člena – právnickou osobu. Vybrané příspěvky budou použity na vlastní činnost sdružení, zadávání analýz a studií, pořádání akcí pro členy sdružení.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členských příspěvků pro daný rok.
5. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem a zařazení do databáze členů (resp. výpis z této databáze)

5. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zánikem sdružení
e) zrušením členství výborem sdružení, jestliže člen neplní své závazky dané stanovami.


Článek V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení


Článek VI. Orgány sdružení
 
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise
 
Článek VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby nejméně 1x ročně. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně dvě třetiny členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise
d) rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže byli všichni členové prokazatelně řádně a včas pozváni (tj. nejméně 1 měsíc před konáním valné hromady)a jestliže se z takto pozvaných členů zúčastní nadpoloviční většina. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.
O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.


Článek VIII. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má 5 členů.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a to nejméně 2x ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
f) stanovuje organizační řád sdružení
6. Předseda a místopředseda výboru jsou oprávněni zastupovat sdružení navenek a jednat jeho jménem každý samostatně.
7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.


Článek IX. Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, která za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1 x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek X. Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) členské příspěvky
c) dotace a granty vládních a nevládních organizací
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou a dle změn, které vyplývají z projektů a úkolů financovaných.


Článek XI. Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat jednací a organizační řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.Tyto Stanovy byly přijaty valnou hromadou, konanou dne 28.12.2012
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
Elboro Man
Site Admin
Site Admin
 
Příspěvky: 5897
Obrázky: 311
Registrován: pon 28. zář 2009 23:48:35
Bydliště: Prokopova 13, Praha 3

Re: Stanovy občanského sdružení

Příspěvekod Larry » úte 05. úno 2013 12:19:02

podporujem Vas boj ! U nas je nieco podobne pravdepodobne v nedohladne, aj ked niekedy na jesen to po najazdoch SOI na predajcov vyzeralo s obcianskym zdruzenim celkom nadejne. Priznam sa ze momentalne neviem ci sa nieco v tejto veci pohlo. Preto by som sa rad spytal ci je mozne zapojit sa aj ked som obcanom SR.
Obrázek
Uživatelský avatar
Larry
Registrovaný uživatel
Registrovaný uživatel
 
Příspěvky: 314
Obrázky: 2
Registrován: ned 03. úno 2013 14:55:05

Re: Stanovy občanského sdružení

Příspěvekod Alexa » úte 05. úno 2013 12:35:10

Ahoj Larry, tak já myslím, že tomu nic nebrání... aby ses k nám připojil... ostatně jak praví stanovy, členem se může stát...... ;)

A díky za podporu, každá pomoc bude dobrá a dobrých nápadů taky není nikdy dost ... :)
Ismoka Eleaf iStick 20W + Eleaf GS Air Clearomizer + domácí liquidy z produktů FA

Obrázek

"Když ti někdo život ničí... usměj se... a vem ho tyčí!" :)
Uživatelský avatar
Alexa
Člen Vapers Clubu
Člen Vapers Clubu
 
Příspěvky: 642
Obrázky: 9
Registrován: pon 04. úno 2013 20:17:50
Bydliště: Praha, Karlín

Re: Stanovy občanského sdružení

Příspěvekod White Dragon » úte 05. úno 2013 12:41:13

S dovolením pár dotazů:
1. Fungují nějaké stránky sdružení?
2. Kde stáhnout nějakou přihlášku a kam ji adresovat?
3. Jak zaplatit členský příspěvek?

Uctivě děkuji předem :)
Uživatelský avatar
White Dragon
Člen Vapers Clubu
Člen Vapers Clubu
 
Příspěvky: 358
Obrázky: 2
Registrován: stř 04. lis 2009 22:20:33
Bydliště: Chacharova Lhota (bez vykřičníků)

Re: Stanovy občanského sdružení

Příspěvekod Alexa » úte 05. úno 2013 12:49:08

Ahoj Draku :)

1. stránky jsou ve výstavbě, dolaďují se detaily, doufáme, že snad do konce února by se to mohlo zvládnout. (už aby to bylo) ;) možná Boris bude vědět víc...
2. přihláškový formulář dáváme dohromady, musíme se ještě poradit, jak to technicky co nejlíp provést...
3. to souvisí s bodem 2, ale v nejbližších dnech by se to mělo rozhodnout a dám vědět...

Také uctivě, není zač... ;))
Ismoka Eleaf iStick 20W + Eleaf GS Air Clearomizer + domácí liquidy z produktů FA

Obrázek

"Když ti někdo život ničí... usměj se... a vem ho tyčí!" :)
Uživatelský avatar
Alexa
Člen Vapers Clubu
Člen Vapers Clubu
 
Příspěvky: 642
Obrázky: 9
Registrován: pon 04. úno 2013 20:17:50
Bydliště: Praha, Karlín

Re: Stanovy občanského sdružení

Příspěvekod Petrklíč » sob 16. bře 2013 13:23:13

Jaká je oficiální zkratka sdružení? (think) VC, OSVC...?
eGO a jeho klony,,,
Obrázek
Uživatelský avatar
Petrklíč
Člen Vapers Clubu
Člen Vapers Clubu
 
Příspěvky: 1308
Registrován: pon 04. úno 2013 17:15:46
Bydliště: Praha


Zpět na Občanské sdružení Vapers Club - Česká asociace vapingu

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků